Informacje i regulaminy

Zarządzenie Nr3 /2018

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

z dnia  30 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, tj. trzyletniej branżowej szkoły I stopnia  oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie zachodniopomorskim.

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zm. poz. 949, 2203) oraz art. 149, 155 i 165 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm. poz. 949, 2203)

zarządza się, co następuje:

§ 1.Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do oddziałów klas pierwszych  publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, klasy pierwszej  publicznej szkoły ponadpodstawowej (trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe)  na terenie województwa zachodniopomorskiego na rok szkolny 2018/2019  stanowiące  załącznik Nr 1.

§ 2. Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  na semestr pierwszy publicznych szkół policealnych na terenie województwa zachodniopomorskiego na rok szkolny 2018/2019  stanowiące załącznik Nr 2.

§ 3.  Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  na semestr pierwszy publicznych  trzyletnich liceów ogólnokształcących dla dorosłych na terenie województwa zachodniopomorskiego na rok szkolny 2018/2019  stanowiące załącznik Nr 3.

§ 4. Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  do publicznych  szkół podstawowych dla dorosłych na terenie województwa zachodniopomorskiego na rok szkolny 2018/2019  stanowiące  załącznik Nr 4.

§ 5. Zobowiązuje się dyrektorów publicznych szkół do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z  terminami, o których mowa w § 1 - § 4.

§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w  Szczecinie i na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Wspierania Edukacji, Analiz i Strategii Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zachodniopomorski Kurator Oświaty

Magdalena Zarębska-Kulesza

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 3 /2018
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018r.

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do oddziałów klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, klasy pierwszej publicznej szkoły ponadpodstawowej (trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe)  na terenie województwa zachodniopomorskiego na rok szkolny 2018/2019

Termin w rekrutacji zasadniczej

Termin w rekrutacji uzupełniającej

Rodzaj czynności

od 9 maja 2018 r.

do 19 czerwca 2018 r. do godz. 15.00

od 12 lipca 2018 r.

od godz. 12.00

do 16 lipca 2018 r.

do godz. 15.00

 

Składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych trzyletnich liceów ogólnokształcących, czteroletnich techników i branżowych szkół I stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym

od 9 maja 2018r. do 5 lipca 2018r.

od 12 lipca 2018r. do 3 sierpnia 2018r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20 t ust. 7 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 149 ust.4 i ust.7, art. 155 ust. 4 i ust.7 art. 165 ust. 3 i ust. 4 ustawy – Przepisy wprowadzające

od 9 maja 2018 r.

do 22 maja 2018 r.

x

Złożenie wniosku o przyjęcie do:

- klasy pierwszej szkoły lub oddziału klasy pierwszej szkoły, w której program nauczania realizowany w szkole lub oddziale wymaga od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji (art. 20 f ust. 5 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4, art. 165 ust. 3 ustawy – Przepisy wprowadzające),

- klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego sportowego, technikum sportowego, branżowej szkoły I stopnia sportowej, liceum ogólnokształcącego mistrzostwa sportowego, technikum mistrzostwa sportowego, branżowej szkoły I stopnia mistrzostwa sportowego oraz oddziału sportowego klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego z oddziałami sportowymi, technikum z oddziałami sportowymi, branżowej szkoły I stopnia z oddziałami sportowymi lub oddziału mistrzostwa sportowego klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego z oddziałami mistrzostwa sportowego, technikum z oddziałami mistrzostwa sportowego, branżowej szkoły I stopnia z oddziałami mistrzostwa sportowego 

- klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego dwujęzycznego, technikum dwujęzycznego oraz oddziału dwujęzycznego klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi lub technikum z oddziałami dwujęzycznymi,

- oddziału międzynarodowego klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego z oddziałami międzynarodowymi, technikum z oddziałami międzynarodowymi lub branżowej szkoły I stopnia z oddziałami międzynarodowymi.

od  23 maja 2018 r. do  8 czerwca 2018 r.

 

od 30 lipca 2018 r.

do 31 lipca 2018 r.

 

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 20f ust. 5 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 149 ust.4, art. 155 ust. 4, art. 165 ust. 3 ustawy – Przepisy wprowadzające.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 149 ust.4 i ust.7, art. 155 ust. 4 i ust. 7 art. 165 ust. 3 i ust. 4 ustawy – Przepisy wprowadzające.

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 149 ust. 4 i ust. 7, art. 155 ust. 4 i ust. 7 ustawy – Przepisy wprowadzające, sprawdzianu kompetencji językowych o którym mowa w art. 7b ust. 1c ustawy o systemie oświaty w związku z art. 149 ust.4 i ust. 7 art. 155 ust. 4 i ust. 7 ustawy – Przepisy wprowadzające

do 11 czerwca 2018 r.

do 1 sierpnia 2018 r.

(środa)

 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu, o którym mowa w art. 20 f ust. 5 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4, art. 165 ust. 3 ustawy – Przepisy wprowadzające

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 ustawy, w tym w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej z oddziałem międzynarodowym zgodnie z art. 7b ust. 1c ustawy o systemie oświaty

Od 15 czerwca 2018r. do 19 czerwca 2018r. do godz. 15.00

x

Możliwość dokonania zmiany wybranych szkól

od 22 czerwca 2018 r.

do 26 czerwca 2018 r.

do godz. 15.00

x

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia

o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

do 28 czerwca 2018 r.

do 3 sierpnia 2018 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego, technikum i szkoły branżowej I stopnia oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

dnia 6 lipca 2018 r.

do godz. 12.00

dnia 7 sierpnia 2018 r. do godz. 12.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 10 lipca 2018 r.

do godz. 15.00

do 9 sierpnia 2018 r.

do godz. 12.00

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia,a w przypadku technikum i branżowej szkoły I stopnia - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

dnia 11 lipca 2018 r.

do godz. 12.00

dnia 10 sierpnia 2018 r. do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

dnia 12 lipca 2018r. do godz. 15.00

dnia 10 sierpnia  2018 r. do godz. 15.00

 

Poinformowanie przez dyrektora liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

           

Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 3 /2018
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018r.

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na semestr pierwszy publicznych szkół policealnych na terenie województwa zachodniopomorskiego na rok szkolny 2018/2019 

 

Termin w rekrutacji zasadniczej / termin w rekrutacji dla szkół, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

Terminy w postępowaniu uzupełniającym/ terminy  w postępowaniu uzupełniającym dla szkół, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

Rodzaj czynności

od 28 maja 2018 r.

do 25 czerwca 2018 r.

do godz. 15.00 / od 5 listopada 2018 r.

do 28 listopada 2018r.

od 20 lipca 2018r.  do 24 lipca 2018r. / od 21 grudnia 2018r. do 2 stycznia 2019r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz

z dokumentami

potwierdzającymi spełnianie

przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

do 13 lipca 2018r. / do 17 grudnia 2018r.

Od 20 lipca 2018r. do 10 sierpnia 2018r. /do 18 stycznia 2019r.

Weryfikacja przez komisję

rekrutacyjną wniosków

o przyjęcie do szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających

spełnianie przez kandydata

warunków lub kryteriów

branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez

przewodniczącego komisji

rekrutacyjnej czynności,

o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe

dnia 16 lipca 2018r./ dnia 18 grudnia 2018r.

dnia 17 sierpnia 2018r. / dnia 21 stycznia 2019r.

Podanie do publicznej

wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów

zakwalifikowanych

i kandydatów

niezakwalifikowanych

do 18 lipca 2018r./ do 20 grudnia 2018r.

do 22 sierpnia 2018r. /do 24 stycznia 2019r.

Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie

wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do

szkoły policealnej

dnia 20 lipca 2018r. /dnia 21 grudnia 2018r.

dnia 23 sierpnia 2018r./ dnia 25 stycznia 2019r.

Podanie do publicznej

wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Załącznik Nr 3 do zarządzenia nr 3/2018
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018r.

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  na semestr pierwszy publicznych trzyletnich liceów ogólnokształcących dla dorosłych na terenie województwa zachodniopomorskiego na rok szkolny 2018/2019

 

Termin w rekrutacji zasadniczej/ termin dla szkół, w których zajęcia rozpoczynają się  w pierwszym powszednim dniu lutego

Terminy w postępowaniu uzupełniającym/ terminy w postępowaniu uzupełniającym dla szkół, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

Rodzaj czynności

od 28 maja 2018 r.

do 25 czerwca 2018 r.

do godz. 15.00 / od 5 listopada 2018 r.

do 28 listopada 2018r.

od 20 lipca 2018r. do 24 lipca 2018r. / od 19 grudnia 2018r.  do 2 stycznia 2019r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły dla dorosłych wraz

z dokumentami

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 13 lipca 2018r.  / do 17 grudnia 2018r.

do  10 sierpnia 2018r. / do 18 stycznia 2019r.

Weryfikacja przez komisję

rekrutacyjną wniosków

o przyjęcie do szkoły dla

dorosłych i dokumentów

potwierdzających spełnianie

przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

w tym dokonanie przez

przewodniczącego komisji

rekrutacyjnej czynności,

o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty w zw. z art. 187 ust. 4 ustawy – Przepisy wprowadzające

dnia 16 lipca 2018r. / dnia 18 grudnia 2018r.

dnia 17 sierpnia 2018r. / dnia 21 stycznia 2019r.

Podanie do publicznej

wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów

zakwalifikowanych

i kandydatów

niezakwalifikowanych

do 18 lipca 2018r.  / do 20 grudnia 2018r.

do 24 sierpnia 2018r. /do 24 stycznia 2019r.

Potwierdzenie przez kandydata

albo rodzica kandydata

niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej

 

dnia 20 lipca 2018r. /dnia 21 grudnia 2018r.

dnia 27 sierpnia 2018r./ dnia 25 stycznia 2019r.

Podanie do publicznej

wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Załącznik Nr 4 do zarządzenia nr 3 /2018
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018r.

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych na terenie województwa zachodniopomorskiego na rok szkolny 2018/2019 

Termin w rekrutacji zasadniczej/ termin dla szkół,  w których zajęcia rozpoczynają się  w pierwszym powszednim dniu lutego

Terminy w postępowaniu uzupełniającym/ terminy w postępowaniu uzupełniającym dla szkół, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

Rodzaj czynności

od 4 czerwca 2018r. do 25 czerwca 2018r. / od 5 listopada 2018r. do 26 listopada 2018r.

 

od 20 lipca 2018r.  do 24 lipca 2018r. / od 20 grudnia 2018r. do 2 stycznia 2019r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły dla dorosłych wraz

z dokumentami

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 27 czerwca 2018r.  do 28 czerwca 2018r. / od 27 listopada 2018r. do 29 listopada 2018r.

od 25 lipca 2018r. do 26 lipca 2018r. /do 4 stycznia 2019r.

Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej przez komisje rekrutacyjną dla kandydatów, o których mowa w art. 141 ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe

do 13 lipca 2018r. / do 17 grudnia 2018r.

do 27 lipca 2018r. /do 18 stycznia 2019r.

Weryfikacja przez komisję

rekrutacyjną wniosków

o przyjęcie do szkoły dla

dorosłych i dokumentów

potwierdzających spełnianie

przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

w tym dokonanie przez

przewodniczącego komisji

rekrutacyjnej czynności,

o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe

dnia 16 lipca 2018r. /dnia 18 grudnia 2018r.  

dnia 16 sierpnia 2018r. / dnia 21 stycznia 2019r.

Podanie do publicznej

wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów

zakwalifikowanych

i kandydatów

niezakwalifikowanych

do 18 lipca 2018r. / do 20 grudnia 2018r. 

do 24 sierpnia 2018r. /do 24 stycznia 2019r.

Potwierdzenie przez kandydata

albo rodzica kandydata

niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej lub świadectwa promocyjnego do klasy siódmej.

dnia 20 lipca 2018r. / dnia 21 grudnia 2018r.

dnia 27 sierpnia 2018r. / dnia 25 stycznia 2019r.

Podanie do publicznej

wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych